VEDTEKTER


VEDTATT 25. JUNI 2020


Vedtekter - Opplæringskontoret for restaurant og matfag i Rogaland rev 02.
Last ned som pdf

§ 1 - Navn

Kontorets navn er Opplæringskontoret for restaurant og matfag i Rogaland, heretter kalt kontoret i vedtektene, ORM

§ 2 - Formål

Opplæringskontoret for restaurant og matfag i Rogaland er et samarbeidsorgan mellom flere bedrifter som i fellesskap har påtatt seg opplæringsansvar i samarbeid med Yrkesopplæringsnemnda og skoleverket jfr. Lov om fagopplæring i arbeidslivet. Opplæringen skal skje i samsvar med fastsatte opplæringsplaner for fagene. Dette innebærer at kontoret skal koordinere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, bidra til god faglig kvalitet over opplæringen samt kartlegge behov og muligheter for opplæring.

§ 3 - Medlemskap

Bedrifter som helt eller delvis kan blir godkjent som opplæringsbedrift, og som har faglig ledelse som tilfredsstiller kravene i Lov om fagopplæring i arbeidslivet, kan søke medlemskap i kontoret. Medlemskap oppnås etter vurdering gjort av opplæringskontoret.

Medlemsbedriftene inngår skriftlig avtale med kontoret som viser avtalepartenes forpliktelser. Alle lærlinger som har opprettet kontrakt gjennom/med kontoret skal fullføre sin læretid gjennom dette forholdet, selv om bedriften sier opp sitt medlemskap før kontraktsfestet læretid er avsluttet.

§ 4 - Økonomi

Kontoret finansieres gjennom offentlige og andre tilskudd. Overskudd/underskudd som fremkommer i forbindelse med driften av kontoret skal føres mot egenkapitalen. Med mindre årsmøtet, jfr. §5, beslutter noe annet, skal egenkapitalen være disponibelt for fremtidig drift av kontoret.

Lærlingetilskuddet som skal fordeles til bedriftene, fastsettes av årsmøtet, jfr. §5. Beløpet utbetales, en gang pr år. Fordelingen mellom bedriftene skal stå i forhold til antall lærlinger i den enkelte bedrift og den tid lærlingen(e) har arbeidet ved bedriften. Kontoret sørger for at det søkes om alle tilgjengelige midler for drift av kontoret. Momsrefusjon og lærlingtilskuddet skal revideres av revisor og godkjennes av årsmøtet.

§ 5 - Årsmøte

Årsmøtet er øverste myndighet i kontoret.
Årsmøtet holdes hvert år innen utløpet av april måned.
Årsmøtet innkalles med 14 dagers skriftlig varsel til medlemmene, ledsaget av dagsorden, årsberetning, regnskap, budsjettforslag og eventuelt andre sakspapirer.
Styret kan innkalle til et ekstraordinært årsmøte. Innkalling skjer som til ordinært årsmøte.

Årsmøtet skal behandle:

  • a) Årsberetning
  • b) Regnskap / Budsjett
  • c) Valg
  • d) Innkomne forslag

Møte- og stemmerett på årsmøtet har alle bedrifter med unike organisasjonsnummer som pr. årsmøtedato er innmeldt i kontoret . Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemsbedriftene på årsmøtet. Alle andre avgjørelser treffes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer.

§ 6 - Styret

Kontoret ledes av et styre på 7 personer + 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet, jfr. §5. Intensjonen er at styret skal sammensettes med faglig spredning.
Valgperioden er 2 år. Første året velges 3, evt. 4 medlemmer for 1 år. Hvert år skal 3 eller 4 være på valg
Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet, jfr. §5.
Styret representerer kontoret utad.

Styremøter avholdes minst 3 ganger årlig eller når styrets leder finner det nødvendig. Styret gjør vedtak i møte. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelstemme. Daglig leder har møterett i styret.

Styret skal føre møtereferat. Møtereferatet skal inneholde de vedtak som styret gjør. Tid og sted for møtene skal gå frem av møtereferatet, likeså meningsforskjeller mellom styremedlemmer som er tilstede. Møtereferatet skal underskrives av de tilstedeværende styremedlemmer.

§ 7 - Daglig leder

Kontoret skal ha en daglig leder som tilsettes av styret. Lederen skal forestå den daglige ledelsen og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Han/hun skal sørge for at regnskapsførselen er i samsvar med lov og vedtekter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Daglig leder skal alltid representere kontoret utad i anliggender som faller innenfor hans/hennes myndighet.

§ 8 - Årsregnskap

Styret i kontoret har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er i henhold til gjeldende lover.
Regnskapet skal føres etter kontantprinsippet og skal avsluttes senest tre måneder etter årets utgang.
Styret har fullmakt til å treffe beslutning om at kontoret sitt årsregnskap ikke skal revideres etter revisorloven.

§ 9 - Oppløsning

Oppløsning av kontoret kan bare vedtas av årsmøtet (ordinært eller ekstraordinært, jfr. §5) med ¾ flertall.
Kontoret sine driftsmidler blir fordelt etter §4.
Medlemsbedriftene forplikter seg til å sluttføre læreforhold ved oppløsning.